برنامة امتحانی نیمسال اول 1402- 1403

10 03 2024 06:32

کد خبر : 430817

تعداد بازدید : 993

شنبه 30 دی

شنبه 30 دی 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۵۰۵۳_۰۱

سمينار

دکتر حشمت‌السادات معيني فر

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۸۰۳۷_۰۲

مطالعات فرهنگي ايران

دکتر شاهو صبار

۶۵۱۰۰۰۵_۰۲

اصول و روند تصميم‌گيري در سياست خارجي بريتانيا

دکتر محمدرضا سعيدآبادي

۶۵۰۳۰۴۱_۰۲

ايران و روسيه در نظام بين‌المللي جديد

دکتر سيد محمدكاظم سجادپور

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۱۰۰۱۷_۰۲

بريتانيا و سازمان‌هاي بين‌المللي

دکتر محمدرضا سعيدآبادي

۶۵۱۰۰۴۰_۰۲

ديپلماسي عمومي فرانسه

دکتر جمال کامیاب

۶۵۰۳۰۳۴_۰۲

نظام فرهنگي و رسانه‌اي روسيه

دکتر الهه كريمي ريابي

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۲۰۲۱_۰۲

تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجه

دکتر محمدرضا سعيدآبادي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۳۰۰۱_۰۱

تاريخ روسيه

دکتر خدايار براري ريكنده

۶۵۰۴۰۱۷_۰۱

جنبش‌هاي اجتماعي در فرانسه

دکتر حجت‌اله ايوبي

۶۵۰۵۰۱۹_۰۲

زبان تخصصي

دکتر زينب قاسمي طاري

۶۵۰۵۰۷۱_۰۱

استعمار و پسااستعمار در هند

دکتر سوسن پورصنعتي

۶۵۰۶۰۰۵_۰۲

تاريخ آمريكاي لاتين

دکتر الهه نوري غلامي‌زاده

۶۵۰۷۰۱۳_۰۲

سمينار مطالعات كشورهاي آلماني‌زبان

دکتر بهزاد احمدي

۶۵۰۸۰۱۴_۰۱

جغرافياي سياسي ايران

دکتر مهدي آهوئي

۶۵۰۸۰۷۰_۰۲

متن‌خواني روايي

دکتر محمد سميعي

۶۵۰۹۰۱۳_۰۱

جغرافياي سياسي ژاپن

دکتر كيومرث يزدان‌پناه درو

۶۵۰۹۰۱۳_۰۲

جغرافياي سياسي ژاپن

دکتر كيومرث يزدان‌پناه درو

۶۵۰۹۱۱۱_۰۲

جامعه و فرهنگ در مصر

دکتر محمد سلطاني‌نژاد

۶۵۰۹۱۵۲_۰۱

تاريخ جنگ‌هاي اعراب و اسرائيل

دکتر مجتبي رحمان‌دوست

۶۵۰۲۰۱۵_۰۲

سمينار

دکتر رضا باقري

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۳۰۰۳_۰۲

مطالعات فرهنگي روسيه

دکتر الهه كريمي ريابي

۶۵۰۷۰۰۸_۰۲

مكتب‌هاي ادبي در آلمان و اتريش

دکتر سارا رحماني

۶۵۰۹۰۵۸_۰۱

روابط سياسي ايران و عراق

دکتر محمد سلطاني‌نژاد

۶۵۱۲۰۲۰_۰۱

روابط آمريكا و رژيم صهيونيستي ۱

دکتر الهام كدخدائي اليادراني

۶۵۰۱۰۰۶_۰۲

ساختار حكومتي و قانون اساسي

دکتر فواد ايزدي

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

۶۵۰۶۰۲۰_۰۱

رابطه سياسي جمهوري اسلامي ايران و آمريكاي لاتين

دکتر الهه نوري غلامي زاده

۶۵۰۸۰۰۴_۰۲

روش پژوهش

دکتر شاهو صبار

۶۵۱۱۲۲۶_۰۱

سمينار

دکتر اميربهرام عرب احمدي

۶۵۱۲۰۳۲_۰۱

مذهب و طريقت در تركيه

دکتر رضا دهقاني

 

یک‌شنبه 1 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۱۱۷_۰۲

آمريكا و قدرت هاي بزرگ: امنيت و قدرت، امنيت ملي آمريكا…

دکتر محمدجواد ظريف خونساري

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۸۰۳۶_۰۱

تحولات اعتقادي، اجتماعي و سياسي تشيع در ايران

دکتر محمدجواد محمدي

۶۵۰۸۰۳۶_۰۲

 

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۱۱۲۱۵_۰۱

تمدن و فرهنگ جنوب آفريقا

دکتر اميربهرام عرب احمدي

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۱۱۲۱۵_۰۲

 

 

دوشنبه 2 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۳۰۲۸_۰۲

روش‌هاي تحقيق پيشرفته

دکتر جهانگير كرمي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۵۰۵۸_۰۱

سينماي هند

دکتر مهدی رحیمیان

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۵۰۵۸_۰۲

۶۵۱۰۰۳۳_۰۲

چالش‌هاي سياسي و اجتماعي فرانسه

دکتر حجت‌اله ايوبي

۶۵۱۰۰۰۷_۰۲

روندهاي مطالعات فرهنگي در بريتانيا

دکتر بهزاد باغي‌دوست

۱۰:۳۰

۱۲:۰۰

 

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۳۱_۰۱

روش تحقيق در مطالعات آمريكا

دکتر زينب قاسمي طاري

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۲۰۱۱_۰۲

مطالعات فرهنگي بريتانيا

دکتر بهزاد باغي‌دوست

۶۵۰۳۰۱۲_۰۲

تاريخ روابط ايران و روسيه

دکتر خدايار براري ريكنده

۶۵۰۷۰۱۶_۰۱

جامعه و فرهنگ كشورهاي آلماني‌زبان

دکتر سارا فريدزاده

۶۵۰۷۰۱۶_۰۲

۶۵۰۹۰۵۵_۰۱

جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك عراق

دکتر سيدهادي برهاني

۶۵۰۹۱۶۱_۰۱

زبان عبري

دکتر حيدر البحراني

۶۵۰۳۰۰۴_۰۱

روش تحقيق در مطالعات بين‌رشته‌اي

دکتر جهانگير كرمي

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۴۰۳۵_۰۱

تاريخ ارتباطات ايران و فرانسه

دکتر سيد وحيد يعقوبي

۶۵۰۴۰۳۵_۰۲

۶۵۰۵۰۱۵_۰۱

سمينار

دکتر حشمت‌السادات معيني‌فر

۶۵۰۵۰۱۶_۰۲

زبان‌هاي هندي

دکتر فرزانه اعظم لطفي

۶۵۰۶۰۰۲_۰۲

روش تحقيق در مطالعات بين‌رشته‌اي

دکتر مریم شبیری

۶۵۰۸۰۲۷_۰۲

تاريخ اقتصاد در ايران

دکتر ابراهيم محسني چراغلو

۶۵۰۹۰۱۶_۰۱

ادبيات كلاسيك ژاپن

دکتر علي گل‌محمدي

۶۵۰۹۰۱۶_۰۲

۶۵۰۹۱۰۱_۰۲

روش تحقيق

دکتر جواد ركابي شعرباف

۶۵۱۲۰۰۲_۰۲

تاريخ صهيونيسم

دکتر الهام كدخدائي اليادراني

۶۵۱۲۰۰۳_۰۱

سياست و حكومت در اسرائيل

دکتر سيدهادي برهاني

۶۵۱۲۰۲۹_۰۲

جامعه و فرهنگ تركيه

دکتر رضا دهقاني

۶۵۰۲۰۰۵_۰۲

سياست و حكومت در بريتانيا

دکتر رضا باقري

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

۶۵۱۲۰۳۳_۰۱

دولت – ملت‌سازي در تركيه

دکتر اسدالله اطهري

 

سه‌شنبه 3 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۱۰۳_۰۲

نقاط عطف و حساس در تاريخ ايالت متحده آمريكا

دکتر حسن حسيني

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

 

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۸۰۰۳_۰۱

تاريخ معاصر ايران

دکتر اميربهرام عرب‌احمدي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۸۰۷۲_۰۲

مباني جامعه‌شناسي

دکتر کمال رضوی

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۶۰۱۸_۰۱

جريان‌هاي ادبي در آمريكاي لاتين

دکتر مريم حق‌روستا

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

 

چهار‌شنبه 4 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۳۰۴۵_۰۲

سياست انرژي روسيه

دکتر عباس ملكي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۱۰۰۰۱_۰۲

روش تحقيق پيشرفته

دکتر رضا باقري

۶۵۰۸۰۴۵_۰۲

اقتصاد سياسي ايران پس از انقلاب

دکتر احسان رسولی‌نژاد

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۱۰۰۰۶_۰۲

رسانه‌ها و نهادهاي تخصصي رسانه‌ اي در بريتانيا

دکتر يونس شكرخواه

۶۵۰۵۰۳۸_۰۱

نقاط عطف در تاريخ هند

دکتر مازيار مظفري فلارتي

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

۶۵۰۵۰۳۸_۰۲

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۰۳_۰۱

سينماي آمريكا۱: از بدو تأسيس تا سال ۱۹۴۵

دکتر محمدباقر قهرماني

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۸۰۲۵_۰۲

نقش و تحول رسانه‌ها در ايران

دکتر شاهو صبار

۶۵۰۸۰۶۲_۰۱

سازمان روحانيت شيعه

دکتر محمدجواد محمدي

۶۵۰۸۰۶۲_۰۲

۶۵۱۱۰۱۶_۰۱

ادبيات جنوب آفريقا ۱

دکتر عاطفه طغياني

۶۵۰۲۰۰۱_۰۲

مطبوعات و رسانه‌هاي بريتانيا

دکتر يونس شكرخواه

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۴۰۰۶_۰۲

حكومت و سياست در فرانسه

دکتر حجت‌اله ايوبي

۶۵۰۸۰۶۴_۰۱

روش تحقيق نظري و عملي

دکتر محمد سميعي

۶۵۰۹۰۶۳_۰۱

فرهنگ‌شناسي عراق

دکتر حيدر البحراني

۶۵۰۹۰۶۳_۰۲

۶۵۰۹۱۵۷_۰۱

جغرافياي سياسي فلسطين

دکتر سيدهادي برهاني

۶۵۱۲۰۰۴_۰۱

سياست خارجي اسرائيل

دکتر حسن احمديان

۶۵۰۵۰۱۷_۰۱

شرق‌شناسي

دکتر مازيار مظفري فلارتي

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

۶۵۰۵۰۶۴_۰۲

روش تحقيق

دکتر مازيار مظفري فلارتي

۶۵۰۹۰۱۷_۰۱

فرهنگ ژاپن

دکتر سيد آيت حسيني

۶۵۰۹۰۱۷_۰۲

۶۵۰۹۱۶۴_۰۱

سياست خارجي رژيم صهيونيستي

دکتر حسن احمديان

۶۵۰۳۰۱۰_۰۲

سياست خارجي روسيه

دکتر جهانگير كرمي

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

۶۵۰۴۰۱۶_۰۱

زبان تخصصي فرانسه

دکتر مهرناز كراني

۶۵۰۷۰۱۴_۰۲

سياست و حكومت در كشورهاي آلماني‌زبان

دکتر بهزاد احمدي

۶۵۰۹۱۰۷_۰۲

جنبش‌هاي سياسي ـ اجتماعي در مصر با تأكيد بر اخوان‌المسلمين

دکتر علي‌اكبر عليخاني

۶۵۱۲۰۳۰_۰۲

تاريخ معاصر تركيه

دکتر رضا دهقاني

۶۵۱۲۰۳۷_۰۱

نوسازي و توسعه در تركيه

 

شنبه 7 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۱۰۴_۰۱

مسئله و حل مسئله در آمريكاي شمالي

دکتر فؤاد ايزدي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۳۰۳۱_۰۲

اقتصاد سياسي و توسعه در روسيه

دکتر احسان رسولي‌نژاد

۶۵۰۵۰۳۷_۰۲

توسعه اقتصادي هند

دکتر ماندانا تيشه‌يار

۶۵۰۸۰۴۴_۰۱

سياست خارجي ايران معاصر

دکتر مهدي آهوئي

۶۵۱۰۰۳۲_۰۲

جامعه مسلمان فرانسه

دکتر ابوالفضل خوش‌منش

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۱۸_۰۲

مباني جامعه‌شناسي

دکتر شاهو صبار

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۹۰۵۴_۰۲

۶۵۰۹۱۰۴_۰۲

۶۵۰۹۲۰۳_۰۲

۶۵۰۱۰۱۸_۲۱

دکتر زهره نصرت خوارزمي

۶۵۰۱۰۱۸_۲۲

۶۵۰۲۰۱۷_۰۲

دکتر حشمت‌السادات معيني‌فر

۶۵۰۵۰۰۱_۰۲

۶۵۰۹۰۲۴_۰۲

۶۵۰۳۰۱۸_۰۲

دکتر رضا باقري

۶۵۰۴۰۴۰_۰۲

۶۵۰۶۰۰۱_۰۲

۶۵۰۷۰۰۲_۰۲

۶۵۰۵۰۰۶_۰۱

سياست و حكومت در هند

دکتر توحيد اسدي گويدرق

۶۵۰۷۰۲۲_۰۲

انديشه‌هاي سياسي در آلمان

دکتر بهزاد باغي‌دوست

۶۵۰۸۰۲۰_۰۲

اسلام و ايران

دکتر سینا امامی

۶۵۰۹۰۲۷_۰۱

سياست خارجي ژاپن

دکتر علي گل‌محمدي

۶۵۰۹۱۵۸_۰۱

مباني نظري صهيونيسم

دکتر جواد ركابي شعرباف

۶۵۰۲۰۰۸_۰۱

اقتصاد بريتانيا

دکتر عباس احمد آخوندي

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۳۰۲۰_۰۱

دين در روسيه

دکتر الهه كريمي ريابي

۶۵۰۴۰۲۴_۰۱

سمينار

دکتر روح‌اله حسيني

۶۵۰۸۰۱۱_۰۱

جامعه و فرهنگ ايران

دکتر شاهو صبار

۶۵۱۲۰۰۱_۰۲

روش تحقيق

دکتر جواد ركابي شعرباف

۶۵۱۲۰۲۶_۰۲

۶۵۰۹۰۵۱_۰۲

۶۵۰۹۱۰۱_۰۲

۶۵۱۱۲۱۴_۰۱

۶۵۱۱۲۱۴_۰۲

۶۵۱۲۰۰۶_۰۱

ديپلماسي عمومي اسرائيل

دکتر جواد ركابي شعرباف

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

۶۵۰۱۰۰۸_۰۱

سياست خارجي آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم

دکتر محمدجواد ظريف خونساري

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

۶۵۰۶۰۱۶_۰۱

سينماي آمريكاي لاتين

دکتر مريم حق روستا

۶۵۰۸۰۵۶_۰۱

انديشه اجتماعي متفكران شيعه

دکتر علي‌اكبر عليخاني

۶۵۰۸۰۵۶_۰۲

۶۵۱۲۰۴۲_۰۱

سياست خارجي تركيه

دکتر ولي گل‌محمدي

 

یک‌شنبه 8 بهمن 1402

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۹۰۷۱_۰۱

سمينار

دکتر جواد ركابي شعرباف

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۱۱۲۱۰_۰۱

اقتصاد جنوب آفريقا

 

دو‌شنبه 9 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۸۰۳۳_۰۲

روش تحقيق پيشرفته

دکتر محمد سميعي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۳۰۳۲_۰۲

انديشه‌هاي سياسي در روسيه جديد

دکتر مهدي سنايي

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۱۰۰۰۴_۰۱

سياست‌هاي تجاري و مالي در بريتانيا

دکتر عباس احمد آخوندي

۶۵۱۰۰۰۴_۰۲

۶۵۱۰۰۴۸_۰۱

روش تحقيق پيشرفته

دکتر روح‌اله حسيني

۶۵۱۰۰۴۸_۰۲

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۱۷_۰۲

مباني علم سياست

دکتر جهانگير كرمي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۱۰۱۷_۲۱

دکتر مهدي سنايي

۶۵۰۵۰۰۲_۰۲

دکتر محمد سلطاني‌نژاد

۶۵۰۹۲۰۰_۰۲

۶۵۰۲۰۲۰_۰۲

۶۵۰۳۰۱۹_۰۲

دکتر علي‌اكبر عليخاني

۶۵۰۱۰۱۷_۲۲

۶۵۰۹۰۲۳_۰۲

۶۵۰۴۰۱۴_۰۲

دکتر جهانگير كرمي

۶۵۰۶۰۰۴_۰۲

۶۵۰۷۰۰۳_۰۲

۶۵۰۹۰۵۰_۰۲

دکتر مهدي سنايي

۶۵۰۹۱۰۰_۰۲

۶۵۰۳۰۱۴_۰۲

جغرافياي عمومي روسيه

دکتر خدايار براري ريكنده

۶۵۰۸۰۰۶_۰۱

سياست بين‌الملل

دکتر مهدي آهوئي

۶۵۰۱۰۱۰_۰۱

سمينار ۱: مطالعات آمريكا

دکتر فواد ايزدي

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۰۵۰۰۸_۰۱

اقتصاد هند

دکتر توحيد اسدي گويدرق

۶۵۰۸۰۵۵_۰۱

جمعيت‌شناسي شيعيان جهان

دکتر رضا باقري

۶۵۰۸۰۵۵_۰۲

۶۵۰۹۰۳۰_۰۱

تغييرات ساختاري اقتصاد ژاپن از دهه ۱۹۹۰ به بعد

دکتر ناهيد پوررستمي

۶۵۰۹۱۵۶_۰۱

تاريخ معاصر خاورميانه

دکتر جواد رکابی شعرباف

۶۵۱۲۰۱۴_۰۱

اقتصاد اسرائيل

دکتر روح‌اله كهن‌هوش‌نژاد

۶۵۰۶۰۱۷_۰۱

شرق‌شناسي

دکتر الهه نوري‌غلامي‌زاده

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

 

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۰۲_۰۲

مقدمه‌اي بر مطالعات آمريكاي شمالي

دکتر زينب قاسمي طاري

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۸۰۱۳_۰۲

ايران و كشورهاي خاورميانه

دکتر حسن احمديان

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

۶۵۱۱۲۱۱_۰۱

تاريخ جنوب آفريقا

دکتر اميربهرام عرب‌احمدي

۶۵۱۱۲۱۱_۰۲

۶۵۰۴۰۲۱_۰۲

تاريخ فرانسه

دکتر مهرناز كراني

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

 

چهارشنبه 11 بهمن 1402

دکتری

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۳۷_۰۱

تحقيق در فرهنگ و زندگي روزمره در آمريكا

دکتر زهره نصرت خوارزمي

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۱۰۰۳۱_۰۲

روابط جمهوري اسلامي ايران و فرانسه

دکتر محمدرضا دهشيري

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

 

کارشناسی‌ارشد

شماره

درس

استاد

شروع

پایان

۶۵۰۱۰۱۶_۲۱

مباني علم اقتصاد

دکتر ابراهيم محسني چراغلو

۸:۰۰

۱۰:۰۰

۶۵۰۴۰۱۲_۰۲

۶۵۰۲۰۱۶_۰۲

دکتر ناهيد پوررستمي

۶۵۰۳۰۱۶_۰۲

دکتر احسان رسولي‌نژاد

۶۵۰۵۰۰۴_۰۲

دکتر ناهيد پوررستمي

۶۵۰۶۰۰۹_۰۲

دکتر الهه نوري غلامي زاده

۶۵۰۱۰۱۶_۰۲

دکتر سيدمحمدعلي موسوي

۶۵۰۷۰۰۱_۰۲

۶۵۰۹۲۰۱_۰۲

۶۵۰۹۰۷۲_۰۲

دکتر روح‌اله كهن‌هوش‌نژاد

۶۵۰۹۱۲۴_۰۲

۶۵۰۸۰۶۱_۰۱

تاريخ تمدن اسلامي (با تأكيد بر نقش شيعيان)

دکتر محمدجواد محمدي

۶۵۰۸۰۶۱_۰۲

۶۵۰۹۰۱۲_۰۲

مباني علم اقتصاد با تأكيد بر مكتب نهادگرايان و نظريات مطرح اقتصاددانان ژاپن

دکتر ناهيد پوررستمي

۶۵۰۵۰۷۰_۰۱

نظام مطبوعات و رسانه در هند

دکتر گودرز میرانی

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

۶۵۰۹۰۲۱_۰۱

سمينار

دکتر ناهيد پوررستمي