برنامه ریزی پژوهش به مدد حضور موثر و اثربخش پژوهشگران شایسته و ممتاز دانشگاه و دانشکده به ارتقا سطح فعالیت ها و افزاش کارآمدی آن ها منجر خواهد شد.آئین نامه و دستورالعمل ها و فرم های مربوطه مصوب ، جهت سهولت بهره برداری علمی اعضا محترم هیات علمی و دانشجویان ارجمند تهیه و جهت استفاده در سایت دانشکده قابل رویت می باشد امید است اعمال سیاستها و برنامه ریزی های علمی اعضا محترم هیات علمی دانشکده در راستای آئین نامه ها و دستورالعمل ها جهت گیری ها و عملکرد علمی را به کیفیت برتر و عالی تر سوق دهد.
حمایت از رساله های دانشجویی
آیین نامه دوره پسا دکتری
جشنواره پژوهش دانشگاه تهران