رفع خطای انتخاب واحد

10 03 2024 06:21

کد خبر : 430765

تعداد بازدید : 246

با توجه به شروع بازه زماني حذف و اضافه از روز شنبه 5 اسفند ماه و قفل نمرات نيمسال قبل، حذف و اضافه با رعايت پيش نياز و هم نياز دروس در سامانه جامع آموزش اعمال خواهد شد و لازم است دانشجويان در صورت نياز و داشتن خطاي آموزشي نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمايند. شايان ذكر است چنانچه دانشجويي نسبت به رفع خطاي موجود در انتخاب واحد خود اقدام ننمايد امكان پايان ترم ميسر نخواهد بود و عواقب اين امر بر عهده دانشجوست.