مدیر گروه:

 

​​​​​​​​​​​​​​

دکتر محمد سمیعی (دانشیار، عضو پیوسته)

رایانامه: m.samiei@ut.ac.ir

تلفن: ۹۳۱۴ ۶۱۱۱

رایانامه گروه: IS.FWS@ut.ac.ir

اعضای رشته ایران شناسی

اعضای پیوسته:

 

مهدي آهويي

دکتر مهدی آهویی (استادیار، عضو پیوسته)

رایانامه: ahouie@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۶۵ ۶۱۱۱

اعضای وابسته:

 
رضا عاملی دانشکده مطالعات جهان

دکتر سید سعیدرضا عاملی (استاد، عضو وابسته)

رایانامه: ssameli@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۸۷ ۶۱۱۱

دکتر محمدعلی موسوی (دانشیار، عضو وابسته)

رایانامه: mamousavi@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۸۲ ۶۱۱۱

اعضای رشته شیعه شناسی

 

محمدجواد محمدي

دکتر محمدجواد محمدی (استادیار، عضو پیوسته)

رایانامه: mjmohammadi@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۷۸ ۶۱۱۱