نام و نام خانوادگی وضعیت ایمیل داخلی گروه
دکتر عباس احمدآخوندی عضو وابسته aakhoundi@ut.ac.ir 9273 6111            مطالعات اروپا، رشته بریتانیا
دکتر فرزانه اعظم‌لطفی عضو وابسته  f.azamlotfi@ut.ac.ir   مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته هند
دکتر بهرام امیراحمدیان عضو وابسته bahram1329@gmail.com           _ مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر مریم حق روستا عضو وابسته mroosta@ut.ac.ir 6111 9274 مطالعات آمریکا، بخش آمریکای لاتین
دکتر محمدرضا دوستی زاده عضو وابسته dostizadeh@ut.ac.ir 6111 9099 مطالعات اروپا، آلمان
دکتر محمدرضا دهشيری عضو وابسته Mohammadreza_dehshiri@yahoo.com           _ مطالعات اروپا، فرانسه
دکتر امیرحسین ذکرگو پاره وقت بین الملل      ahzekrgoo@gmail.com           _ مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته هند
دکتر گودرز رشتیانی عضو وابسته rashtiani@ut.ac.ir ۶۶۴۹۵۳۸۰ مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر سید حسن زهرائی عضو وابسته hzahraee@ut.ac.ir 6111 9136 مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر محمدكاظم سجادپور عضو وابسته smksajjad@yahoo.com           _ مطالعات آمریکا، بخش آمریکای شمالی
دکتر یونس شکرخواه عضو وابسته shokrkhah@ut.ac.ir 9322 6111 مطالعات اروپا، رشته بریتانیا
دکتر حامد صدقی عضو وابسته sedghi@khu.ac.ir           _ مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر سعيدرضا عاملی عضو وابسته ssameli@ut.ac.ir 6111 9287 مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی و  مطالعات ایران
دکتر ياسر عبدالزهرا عثمان عضو وابسته Yaser.ao@gmail.com           _ مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا، رشته عراق و مصر
دکتر فریده علوی عضو وابسته falavi@ut.ac.ir 6111 9142 مطالعات اروپا، فرانسه
دکتر علي فيض اللهی عضو مدعو afeiz@ut.ac.ir 6111 9113 مطالعات آمریکا، رشته آمریکای لاتین
دکتر محمدباقر قهرمانی عضو وابسته mbgh@ut.ac.ir 6111 3411 مطالعات آمریکا، رشته آمریکای شمالی
دکترجان اله کریمی مطهر عضو وابسته jkarimi@ut.ac.ir           _ مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر زهرا محمدی عضو وابسته zahra_mohammadi@ut.ac.ir 6111 9136 مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
دکتر سيدمحمد مرندی عضو وابسته mmarandi@ut.ac.ir 6111 9218 مطالعات آمریکا،رشته آمریکای شمالی
دکتر صدرالدین موسوی جشنی   عضو وابسته sadrmoosavi@yahoo.com 6111 9261 مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه، رشته هند
دکتر سید محمدعلی موسوی عضو وابسته mamousavi@ut.ac.ir 6111 9282 مطالعات ایران
دکتر نقی زاده وابسته بین الملل nagiza@k.meijigakuin.ac.jp           _ مطالعات ژاپن
دکتر يونس نوربخش عضو وابسته ynourbakhsh@ut.ac.ir 6111 9281 مطالعات اروپا، آلمان