مدیر گروه:

 

دکتر فؤاد ایزدی (دانشیار، عضو پیوسته)

رایانامه: f.izadi@ut.ac.ir

تلفن: ۹۳۲۱ ۶۱۱۱

رایانامه گروه: AS.FWS@ut.ac.ir

حسن حسينی

دکتر حسن حسینی (استادیار، عضو پیوسته)

رایانامه: hahosseini@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۷۷ ۶۱۱۱

دکتر محمدعلی موسوی (دانشیار، عضو پیوسته)

رایانامه: mamousavi@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۸۲ ۶۱۱۱

 

اعضای وابسته:

 

محمدکاظم سجادپوردکتر محمدکاظم سجادپور (استاد، عضو وابسته)

رایانامه: smksajjad@yahoo.com

رضا عاملی دانشکده مطالعات جهان

دکتر سعیدرضا عاملی (استاد،  عضو وابسته)

رایانامه: ssameli@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۸۷ ۶۱۱۱

marandi

دکتر سید محمد عضو وابسته)

رایانامه: mmarandi@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۱۸ ۶۱۱۱

 

اعضای گروه مطالعات آمریکا لاتین

 

اعضای پیوسته:

 
 

اعضای وابسته:

 

دکتر مریم حق روستا (دانشیار، عضو وابسته)

رایانامه: mroosta@ut.ac.ir

تلفن: ۹۲۷۴ ۶۱۱۱

دکتر علی فیض اللهی (استادیار، عضو مدعو)

رایانامه: afeiz@ut.ac.ir

تلفن: ۹۱۱۳ ۶۱۱۱

مشاهده رزومه ​​​​​​​