شصت‌وهشتمین نشست کرسی یونسکو: تجربه‌های ادراکی از واقعیت مجازی در متاورس

30 04 2024 13:04

کد خبر : 7552149

تعداد بازدید : 336


​​​​​​​شصت‌وهشتمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان در روز سه‌‌شنبه 11 اردیبهشت 1403، ساعت 13:30 تا 15:00 با موضوع «
تجربه‌های ادراکی از واقعیت مجازی در متاورس: رئالیسم مجازی در برابر تخیلگرایی مجازی» و با سخنرانی منیژه اخوان، پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران، به‌طور حضوری و مجازی برگزار شد.

تجربة غوطه‌وری در جهان‌های متاورس این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا تجربة ادراکی از موجودیت‌های مجازی در جهان‌های مجازی، مطابق با واقع است یا چیزی است شبیه به توهم؟ در این نشست، در پاسخ به این پرسش، رویکرد واقعگرایان مجازی بررسی شد، مبنی‌بر اینکه ابژه‌های مجازی واقعاً وجود دارند؛ به‌طور خاص، نظر دیوید چالمرز در این‌باره طرح شد. همچنین، این رویکرد از منظر غیرواقعگرایان، به‌طور خاص از نظر پل تاگارد، نقد شد.

پرسش دوم در این نشست این بود که آیا تجربه‌ها در جهان‌های مجازی به‌اندازة تجربه‌ها در جهان واقعی ارزشمند و معنادار هست؟ در پاسخ به این پرسش، نخست نظر چالمرز و تاگارد معرفی شد. سپس، طرح پرسش‌های مهمی دربارة وجود جهان‌های مجازی با  توجه به جریان‌های جمعیتی و سالمندی جمعیت جهان، ملاحظات محیط‌زیستی و افزایش تنهابودگی و خانواده‌های تک‌نفره مطرح شد.

اخوان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزة فضای مجازی و فرهنگ در مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی در دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران، و عضو شورای اجرایی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان، همچنین، عضو هیئت اندیشه‌ورزی رسانه و فضای سایبر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

فیلم این نشست در نشانی زیر در دسترس علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/sutnw