دکتر هادی برهانی، استادیار گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و آفریقا، برگزیدة سیزدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱

برگزیدة نخست در بخش کتاب در حوزة تاریخ؛عنوان کتاب  Textbooks on Israel-Plestine