هیئتی پانزده نفره از خانقاه‌های هند و از طرفداران اهل بیت (س)، در روز یک‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱، با دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست با هماهنگی مرکز بین‌المللی دینی و دانشگاه اهل بیت، این هیئت با دانشگاه مطالعات جهان و فعالیت‌های آن ازجمله با رشتة مطالعات هند و رشتة شیعه‌شناسی آشنا شدند.

دکتر فرزانه اعظم‌لطفی، معاون پژوهشی مرکز بین‌المللی دینی، دکتر حشمت‌السادات معینی‌فر، دانشیار رشتة مطالعات هند، دکتر مازیار مظفری فلارتی، استادیار رشتة مطالعات هند، از دیگر حاضران در این نشست برای معرفی فعالیت‌های خود بودند.