مؤسسة مطالعات امریکای شمالی و اروپا با همکاری دانشکدة مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان نشست «پژوهشی دربارة حقوق بشر امریکای شمالی: شناسایی موضوع‌ها، منابع و روش پژوهش» را در روز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ به‌طور حضوری در تالار ملل دانشکدة مطالعات جهان برگزار کرد.
این نشست سه سخنران داشت: سعید محمدی و وحید نمازی، دانشجویان دکتری مطالعات امریکای شمالی؛ و سوسن گلی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد این رشته. داوری این نشست برعهدة دکتر مریم افشاری، رئیس کلینیک‌های حقوق کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد دماوند؛ و ادارة نشست برعهدة دکتر زهره نصرت‌خوارزمی، معاون مؤسسة مطالعات امریکای شمالی و اروپا و عضو هیئت علمی گروه مطالعات امریکای شمالی دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران بود.

محمدی با تشریح ساختار این پژوهش، به این نکته اشاره کرد که شناخت فرهنگی و اجتماعی لازمة مطالعة حقوق بشر در کشورهاست. وی تصریح کرد که ساختار سیاسی، قوانین و تاریخ تعاملات سیاسی و فرهنگی گروه‌های نژادی و قومی از مسائلی است که بر وضعیت حقوق بشر در هر کشوری تأثیر می‌گذارد. همچنین، افزودند:«ساختار این پژوهش، بر پایة گزارش‌های دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل بنا شده است که برای تعیین موضوعات و چارچوب‌بندی از آن بهره گرفتیم. در بخش جمع‌آوری داده، از پژوهش‌های متقن آماری و تحلیلی ‌اتکاپذیری استفاده کردیم که سازمان‌های رسمی این کشورها منتشر کرده‌اند. هدف ما این بود که در این پژوهش از سوگیری سیاسی بیش از حد جلوگیری کنیم و با داده‌های خودِ این کشورها موارد نقض را نشان دهیم.» محمدی با اشاره به اینکه این پژوهش شروع مسیر پژوهشی بلندمدتی برای مؤسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپاست، تصریح کرد: «کار پژوهشی ما بی‌شک خالی از اشکال نیست، اما این نکته را نباید از نظر داشت که در ابتدای راه هستیم. دانشکدة مطالعات جهان با ظرفیتی که در حوزة مطالعات کشورها دارد می‌تواند فصل جدیدی در پژوهش‌های حقوق بشری در کشور باز کند.»

 

سخنرانی نبوی‌زاده نمازی شامل دو بخش کلی بود: شکنجه، و تأثیر تحریم‌های امریکا بر امنیت غذایی. هر دو موضوع از مصادیق ذکرشده در «گزارش وضعیت حقوق بشرِ فراسرزمینی ایالات‌متحده امریکا» محسوب می‌شود. به گفتة نمازی از کاربردهای اصلی شکنجه در ایالات‌متحده، برخورد با مظنونان تروریسم است و در این‌باره بحث‌های داغ حقوق بشری در خود سرزمین امریکای شمالی و دیگر کشورها در جریان است. ذیل همین زیرعنوان، به تحلیل و تشریح موارد زیر پرداخت: جنگ با تروریسم در عرصة جهانی و ماهیت چندبعدی آن، تاریخچه‌ای مختصر از شیوه‌های بازجویی، نگرش قانونی به امر شکنجه، ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل، U.S.C یا قانون شکنجه، راهکارهای حقوقی برای توجیه شکنجه، تفسیر تازة ایالات دربارة مفاد و کلیت کنوانسیون ژنو، و دورزدن آگاهانة قانون حقوق بشر در جنگ با تروریسم. نمازی قبل از ورود به موضوع دوم، یعنی «امنیت غذایی»، به تحلیل مختصر فیلم Unthinkable محصول ۲۰۱۰، پرداخت. این فیلم شاهد سینمایی مبحث شکنجۀ مظنونان تروریسم در ایالات‌متحدة امریکا محسوب می‌شود. موضوع تحریم عراق (نمونه‌ای کلاسیک از تأثیرپذیری تحریم‌ها) همچنین آثار فاجعه‌بار خروج امریکا از برجام و تأثیر آن بر امنیت غذایی عموم ایرانیان پایان‌بخش سخنان این پژوهشگر بود.

 

گلی حقوق زنان و کودکان و وضعیت آنان را در جامعة امریکا بررسی کرد. وی تصویری از استانداردهای مورد قبول سازمان ملل را ترسیم و با مصادیقی از جامعة ایالات متحده، با ذکر آمار مستند، مقایسه و نقد کرد. ازجمله معیارهای بررسی‌شدة وی عبارت بود از امنیت و سلامت جسمی و روانی، اشتغال، و میزان تحصیلات.