چهل‌وچهارمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی‌شدن جهان با عنوان «بوطیقا و زیبایی‌شناسی عاطفه در فرهنگ‌های دیجیتالی» با سخنرانی دکتر عبدالله کریم‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی در اتاق مجازی دانشکده برگزار شد.

در این نشست دکتر کریم‌زاده به افزوده‌شدن چرخش عاطفی به فهرست چرخش‌های علوم انسانی و اجتماعی به‌دست پاتریشیا کلاف در اواسط دهة ۱۹۹۰ اشاره کرد و افزود: « از آن پس، تحلیل ساختار احساس و تحولات عاطفی فرهنگ‌های مختلف بیش از پیش در کانون توجه تحلیلگران فرهنگی قرار گرفت. به‌موجب این پارادایم جدید، کنش‌های عاطفی جمعی را باید در زمرۀ برساخت‌های گفتمانی و در پیوند با قدرت تلقی کرد. به‌عبارت دیگر، کنش‌های عاطفی ما امری طبیعی نیست، بلکه صورت و محتوای این کنش‌ها با گفتمان قدرت دستکاری و طبیعی جلوه داده می‌شود. لذا، تولید و توزیع عواطف در بستر فرهنگ با سازوکار‌های قدرت و مقاومت پیوند خورده است.»

وی، با توجه به این پارادایم نظری، تحولات عاطفی فرهنگ ایرانی را از دریچة فرهنگ‌های دیجیتال ایران واکاوی کرد و نشان داد که شبکه‌های اجتماعی مجازی چگونه ساحت عاطفی انسان ایرانی را از اختگی نمادین به سوژگی و از ساختار اُدیپی به ضداُدیپی تغییر داده است. برای این منظور، دربارة تبلور دیجیتالی شش مورد از مؤلفه‌های ساختاری عواطف انسان ایرانی- یعنی شادی، غم، عشق، خشم و امید بحث شد.

دکتر کریم‌زاده بیان داشت که شبکه‌های اجتماعی مجازی چگونه باعث عاطفی‌ترشدن فرهنگ ایرانی شده و انسان ایرانی در پرتو این شبکه‌ها در حال عبور از بازتولید کنش‌های عاطفی مورد انتظار گفتمان رسمی به سمت تولید کنش‌های عاطفی پادگفتمانی است.

فیلم کامل این نشست در آدرس زیر در اختیار علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/herzo