نخستین نشست مشترک میان دانشجویان رشتة مطالعات روسیة دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران و دانشجویان رشتة ایران‌شناسی مؤسسة کشورهای آسیا و آفریقا در دانشگاه دولتی لامانوسوف مسکو با عنوان «انجمن گفتگوی تهران- مسکو» برگزار شد.

در این نشست دو ساعته در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ (۲ دسامبر ۲۰۲۱)، بیش از ۲۰ نفر از دانشجویان ایرانی و روس و دو نفر از اساتید دانشگاه‌های تهران و مسکو، دکتر الهه کریمی‌ریابی، استادیار گروه مطالعات روسیه، و دکتر دلیناد، از مسکو حضور داشتند.

در ابتدای نشست، دانشجویان ایرانی و روس به معرفی خود پرداختند. سپس، دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو به معرفی دانشگاه دولتی مسکو و دانشکدة خود پرداختند (۴ نفر از دانشجویان). دانشجویان دانشگاه تهران نیز تاریخچه، امکانات و خدمات دانشگاه تهران را معرفی کردند (۲ نفر از دانشجویان). همچنین، دانشجویان ایرانی و روس سؤال‌هایی دربارة دانشگاه طرف مقابل مطرح کردند. در ادامه، دو نفر از دانشجویان روسی دربارة جشن‌های ملی روسیه با ارائة پاوریوینت و تصاویر، توضیحاتی دادند. دانشجویان ایرانی نیز پیرامون چگونگی و کیفیت برگزاری این جشن‌ها سؤال‌های خود را مطرح کردند.

در نهایت، جلسه با ارائة یکی از دانشجویان ایرانی دربارة جشن‌‌های ملی ایران (به‌طور مختص، جشن شب یلدا) به اتمام رسید.

مدیریت این نشست برعهدة مهشید حسینیان، دانشجوی ترم سوم کارشناسی‌ارشد مطالعات روسیه دانشکدة مطالعات جهان و سنبله سلطانوا دانشجوی کارشناسی‌ارشد ایران‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو بود.