برگزاری بیستمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان “فضای سوم: یک مدل مفهومی”

Watch Dragon ball super