مرکزی توانمند، پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در حوزه آموزش عالی کشور