هفتادمین نشست کرسی یونسکو: علوم انسانی و هوش مصنوعی

هفتادمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان در روز دو‌‌شنبه 4 تیر 1403، ساعت 10:30 تا 12:00 با موضوع «علوم انسانی و هوش مصنوعی» و با سخنرانی دکتر عبدالمجید مبلغی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به‌طور حضوری و مجازی برگزار شد.

دکتر مبلغی در چارچوب «نظریة توسعة مبتنی‌بر گسترش فزایندة آگاهی» (برخلاف رویکرد معمول در فهم هوش مصنوعی درون چارچوب نظری تکامل زیستی) سخنان خود را تبیین کرد.

دکتر مبلغی، پس از توضیح رصدگرانة چشم‌انداز پیش‌روی هوش مصنوعی، موارد زیر را مطرح کرد:

- تقریر فلسفی معنای آگاهی در هوش مصنوعی با توجه به مبحث سوژگی در رفتار انسان و ماشین؛

- تشریح انتقادی کارویژه‌های هوش مصنوعی در ارتباط با علوم انسانی، ازجمله در رویکرد چالش‌انگیز به علوم انسانی دقیقه؛

- تشریح انتقادی کارویژه‌های علوم انسانی در ارتباط با هوش مصنوعی، به‌ویژه در حوزة قاعده‌گذاری پیش‌دستانه.

در این نشست چشم‌اندازهای پیش‌روی در ارتباط با هوش مصنوعی و علوم انسانی فهم، صورت‌بندی و عرضه شد.

فیلم این نشست در آدرس زیر در دسترس علاقه‌مندان است.

https://aparat.com/v/wafk98m​​​​​​​